آخرین خبرها

آزمون خودشناسي؛ صبحي هستيد يا غروبي؟

آزمون خودشناسي؛ صبحي هستيد يا غروبي؟

آزمون خودشناسي؛ صبحي هستيد يا غروبي؟

بعضي از آدم‌ها صبح‌ کله‌سحر از خواب بيدار مي‌شوند و زندگي روزانه‌شان را خوب و راحت از سر مي‌گيرند ولي بعضي آدم‌ها نه. آنها نه‌تنها صبح خيلي زود نمي‌توانند از تختخواب دل بکنند،‌ بلکه به زور از جا بلند مي‌شوند و هيچ کاري هم نمي‌توانند انجام دهند؛ ‌انگار که بخشي از مغزشان همچنان تا چند ساعت بعد خواب مي‌ماند!

برعکس، اين آدم‌ها، ‌سر شب که مي‌شود حسابي سرحالند و به همه کارهايشان هم مي‌رسند. تا آخر شب همچنان سرحال هستند و خيلي دير به تختخواب مي‌روند. به زور هم زودتر خودشان را بخوابانند،‌ خوابشان نمي‌برد و تا مدت‌‌ها در تخت خود غلت مي‌زنند. شما جزو کدام دسته‌ايد؟
آيا هيچ يک از اين دو گروه بر ديگري برتري دارند؟ سحرخيزي بهتر است يا شب نشيني؟ اگر هنوز به طور صد درصد نمي‌دانيد جزو کدام گروه هستيد آزمون خودشناسي اين مطلب را انجام دهيد.

1 -اگر هيچ کاري نداشته باشيد و کاملا وقت‌تان آزاد باشد؛ صبح‌ها چه ساعتي از خواب بيدار مي‌شويد؟
۵ تا ۶:۳۰ صبح (۵ امتياز)
۶:۳۰ تا ۷:۴۵ صبح (۴ امتياز)
۷:۴۵ تا ۹:۴۵ صبح (۳ امتياز)
۹:۴۵ تا ۱۱ صبح (۲ امتياز)
۱۱ صبح تا ظهر (يک امتياز)

2 – اگر کاملا آزاد باشيد و هيچ کاري نداشته باشيد معمولا برنامه‌ريزي مي‌کنيد چه ساعتي براي خواب به تختخواب برويد؟
۸ تا ۹ شب (۵ امتياز)
۹تا ۱۰:۱۵ شب (۴ امتياز)
۱۰:۱۵ تا ۱۲:۳۰ شب (۳ امتياز)
۱۲:۳۰ تا ۱:۴۵ صبح (۲ امتياز)
۱:۴۵ صبح تا ۳ صبح (يک امتياز)

3- براي اينکه صبح‌ها بتوانيد از خواب بيدار شويد، چقدر به زنگ ساعت وابسته هستيد؟
به هيچ‌وجه (۴ امتياز)
کمي وابسته‌‌ام (۳ امتياز)
به طور متوسط وابسته‌ام (۲ امتياز)
خيلي وابسته‌ام (يک امتياز)

4 -صبح‌ها سر ساعت مقرر بيدار شدن، چقدر برايتان آسان است؟
اصلا آسان نيست (يک امتياز)
خيلي آسان نيست (۲ امتياز)
تا حدي آسان است (۳ امتياز)
خيلي آسان است (۴ امتياز)

5 -صبح‌ها وقتي بيدار مي‌شويد، نيم‌ساعت اول، چقدر احساس هوشياري مي‌کنيد؟
اصلا هوشيار نيستم (يک امتياز)
خيلي هوشيار نيستم (۲ امتياز)
تا حدي هوشيارم (۳ امتياز)
کاملا هوشيارم (۴ امتياز)

6 -صبح‌ها وقتي بيدار مي‌شويد، در نيم‌ساعت اول، چقدر اشتها داريد؟
اصلا اشتها ندارم (يک امتياز)
خيلي اشتها ندارم (۲ امتياز)
تا حدي اشتها دارم (۳ امتياز)
کاملا اشتها دارم (۴ امتياز)

7 -صبح‌ها وقتي بيدار مي‌شويد، در نيم‌ساعت اول، چقدر احساس خستگي مي‌کنيد؟
خيلي خسته‌ام (يک امتياز)
کمي خسته‌ام (۲ امتياز)
تا حدي سرحالم (۳ امتياز)
کاملا سرحالم (۴ امتياز)

8- اگر صبح روز بعد قرار يا کاري نداشته باشيد، نسبت به روزهاي عادي چقدر ديرتر به تختخواب مي‌رويد؟
هيچ (۴ امتياز)
کمتر از يک ساعت (۳ امتياز)
يک تا ۲ ساعت (۲ امتياز)
بيشتر از ۲ ساعت (يک امتياز)

9 -اگر بخواهيد بين ساعت‌هاي ۷ تا ۸ صبح ورزش کنيد، سرحال هستيد؟
کاملا سرحالم (۴ امتياز)
تا حدي سرحالم (۳ امتياز)
تا حدي برايم سخت است (۲ امتياز)
خيلي سخت است (يک امتياز)

10 -معمولا چه زماني احساس خستگي مي‌کنيد و احتياج داريد بخوابيد؟
۸ تا ۹ شب (۵ امتياز)
۹ تا ۱۰:۱۵ شب (۴ امتياز)
۱۰:۱۵ تا ۱۲:۳۰ شب (۳ امتياز)
۱۲:۳۰ تا ۱:۴۵ صبح (۲ امتياز)
۱:۴۵ صبح تا ۳ صبح (يک امتياز)

11 -اگر امتحان داشته باشيد، ترجيح مي‌دهيد در چه ساعتي امتحان برگزار شود؟
۸ تا ۱۰ صبح (۴ امتياز)
۱۱ صبح تا يک بعد از ظهر (۳ امتياز)
۳ بعداز ظهر تا ۵ بعد از ظهر (۲ امتياز)
۷ بعد از ظهر تا ۹ شب (يک امتياز)

12 -اگر قرار باشد ساعت ۱۱ شب به تختخواب برويد، چقدر احساس خستگي مي‌کنيد؟
اصلا خسته نيستم (صفر امتياز)
کمي خسته‌ام (۲ امتياز)
تا حدي خسته‌ام (۳ امتياز)
خيلي خسته‌ام (۵ امتياز)

13 -اگر خيلي ديرتر از حد معمول به تختخواب برويد اما نيازي نباشد صبح روز بعد ساعت مشخصي بيدار شويد، کدام يک از اين موارد ممکن است برايتان پيش بيايد؟
مثل روزهاي ديگر، صبح همان ساعت هميشگي بيدار مي‌شوم و ديگر هم خوابم نمي‌برد (۴ امتياز)
همان ساعت هميشگي بيدار مي‌شوم ولي بعدش کمي چرت مي‌زنم (۳ امتياز)
همان ساعت هميشگي بيدار مي‌شوم ولي دوباره راحت مي‌خوابم (۲ امتياز)
ساعت هميشگي بيدار نمي‌شوم و راحت مي‌خوابم (يک امتياز)

14- اگر قرار باشد بين ساعت ۴ تا ۶ صبح بيدار باشيد و روز بعد هم کاري نداشته باشيد، کدام يک از حالت‌هاي زير را انتخاب مي‌کنيد؟
تا ۶ نمي‌خوابم و بعد از ساعت ۶ صبح به تختخواب مي‌روم (يک امتياز)
قبل از ساعت ۴ صبح کمي مي‌خوابم و بعد از ۶ هم مي‌خوابم (۲امتياز)
قبل از ساعت ۴ صبح راحت مي‌خوابم و بعد از ۶ هم يک چرت کوتاه مي‌زنم (۳امتياز)
فقط قبل از ساعت ۴ راحت مي‌خوابم(۴ امتياز)

15- شما بايد دو ساعت کار فيزيکي سخت انجام دهيد ولي مي‌توانيد زمان آن را انتخاب کنيد، بيشتر ترجيح مي‌دهيد کدام ساعت را انتخاب کنيد؟
۸ صبح تا ۱۰ صبح (۴ امتياز)
۱۱ صبح تا يک بعد از ظهر (۳ امتياز)
۳ بعداز ظهر تا ۵ بعد از ظهر (۲ امتياز)
۷ بعد از ظهر تا ۹ شب (يک امتياز)

16-بايد به همراه يکي از دوستانتان دو بار در هفته، يک ساعت کار فيزيکي سخت انجام دهيد. بهترين زمان براي دوستتان 10 تا ۱۱ شب است، اگر ساعت پيشنهادي او را قبول کنيد، هنگام همکاري با او شما در چه وضعيتي هستيد؟
کاملا راحت هستم (يک امتياز)
تا حدي برايم راحت است (۲ امتياز)
برايم سخت است (۳ امتياز)
خيلي برايم سخت است (۴ امتياز)

17 -فرض کنيد بايد ۵ ساعت در روز مفيد کار کنيد و خودتان هم بايد ساعت‌هاي کاريتان را انتخاب کنيد. به‌علاوه براساس ميزان فعاليت‌تان نيز حقوق خواهيد گرفت. در اين شرايط کدام يک از ساعت‌هاي زير را انتخاب مي‌کنيد؟
۳ تا ۷:۳۰ صبح (۵ امتياز)
۷:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ بعد از ظهر (۴ امتياز)
بين ۹ صبح تا ۲ بعد از ظهر (۳ امتياز)
بين ۲ بعد از ظهر تا ۷ بعد از ظهر (۲ امتياز)
۵ بعد از ظهر تا ۳ صبح (يک امتياز)

18 -به طور کلي فکر مي‌کنيد در چه ساعتي از روز بهترين احساس را داريد؟
۴ صبح تا ۷:۳۰ صبح (۵ امتياز)
۷:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ شب (۴ امتياز)
بين ۹:۳۰ صبح تا ۴:۳۰ بعد از ظهر (۳امتياز)
بين ۴:۳۰ بعد از ظهر تا ۹:۳۰ شب (۲امتياز)
۹:۳۰ شب تا ۴ صبح (يک امتياز)

19 -خودتان فکر مي‌کنيد بيشتر آدم صبح هستيد يا عصر؟
به طور حتم صبح (۶ امتياز)
شايد صبح باشم (۳ امتياز)
شايد عصر باشم (۲ امتياز)
به طور حتم عصر هستم (يک امتياز)

چطور به خودم نمره بدهم؟
قبل از هر چيز،  امتيازهاي خودتان را در کل آزمون جمع بزنيد. چه نمره‌اي گرفتيد؟‌………………
۷۰ تا ۸۶: شما کاملا آدم صبح هستيد.

۵۹ تا ۶۹: تا حدي آدم صبح هستيد ولي شايد صبح‌ها، نزديک به ظهر راحت‌تر باشيد.

۴۲ تا ۵۸: شما در هيچ دسته‌بندي جاي نمي‌گيريد. بنابراين لزوما ساعت‌هاي مشخصي از روز راحت نيستيد و دست‌تان در برنامه‌ريزي بازتر است.

۳۱ تا ۴۱: تا حدي آدم عصر هستيد، در کل شايد حدود ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر راحت‌تر باشيد.

۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستيد. بهتر است کارهاي مهم‌تان را براي صبح برنامه‌ريزي نکنيد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*